Kullanıcı Sözleşmesi

MOBİL UYGULAMA KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 – TARAFLAR

İşbu sözleşme ve ekleri (EK-1 Gizlilik Sözleşmesi) “D-100 Bulvarı Bahçelievler Mh. NO : 56/A, 34893 Pendik/İstanbul” adresinde mukim “Alo Tutanak Tutma Uluslararası Sigorta Ekspertizlik Bireysel ve Kurumsal Sigorta Destek Hiz.Tic.Ltd.Şti.” (bundan böyle “Alo Tutanak” olarak anılacaktır) ile Alo Tutanak mobil uygulamalarından iş bu sözleşmede OKUDUM KABUL EDİYORUM VE ONAYLIYORUM TUŞUNA BASILDIKTAN SONRA belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

MADDE 2 – TANIMLAR

2-1 Uygulama :
 Alo Tutanak isimli mobil uygulama tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımı ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan kaza tutanağı ve bu tutanak için gerekli verileri kapsamaktadır (Kazanın gerçekleştiği olay yeri, kazaya dair araç, hasar ve çevre fotoğrafları, video kayıtları, Uygulama üzerinden yapılan görüşmenin ses kayıtları, sürücü bilgileri, sigorta poliçesi ve araç ruhsatı). (Bundan böyle “Uygulama” olarak anılacaktır.)
2.2 Kullanıcı : Uygulamadan Alo Tutanak  tarafından sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir. (Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır.
2.3 Sisteme Erişim Araçları : Sisteme Erişim Araçları: Kullanıcının hesabını yönetim sayfası, Uygulamaya erişim sağlayan kullanıcı adı, şifre, kod, parola gibi yalnızca Kullanıcının bilgisinde olan bilgileri ifade eder.
2.4 İletişim Kanalları : Uygulama üzerinde anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade eder.
2.5 Mesaj : Alo Tutanak’ın, Kullanıcılara pazarlama, araştırma, bilgilendirme vb. amaçlarla göndereceği, Kullanıcıların Alo Tutanak tarafından kendilerine gönderilmesine izin verdikleri mesajları ifade eder.

MADDE 3 – KONU VE KAPSAM

 

3.1 İşbu sözleşmenin konusu; Kullanıcıya yönelik olarak uygulamada mevcut olan ve ileride Alo Tutanak tarafından sunulacak tüm hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2
Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Alo Tutanak tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 4 – UYGULAMA KULLANIM ŞARTLARI

4.1 Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Kullanıcının” doğurduğu haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler Alo Tutanak’ın sorumluğunda değildir.
4.2 Alo Tutanak her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcının işbu Uygulamadan yararlanmasına son verebilir.

 

MADDE 5 – KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1 Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri
         a) Kullanıcı, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken, Uygulamadaki hizmetlerden faydalanırken ve Uygulamadaki hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Alo Tutanak internet sitesinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.
b) Kullanıcı, Alo Tutanak’ın yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Kullanıcılara ait, Uygulama dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
c) Kullanıcı, Alo Tutanak’ın iş bu Sözleşme konusu ürün ve hizmetleri ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, Kullanıcıya ait ticari bilgileri açıklamaya yetkili olacağını, bu hususu kabul ettiğini beyan ederek bu sebeple Alo Tutanak’tan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
d) Kullanıcı, Uygulamaya erişmek için kullandığı Sisteme Erişim Araçlarını (kullanıcı adı, şifre, kod gibi) gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme Erişim Araçlarını kullanma hakkı münhasıran Kullanıcıya aittir. Kullanıcı işbu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Sisteme Erişim Araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanılması sonuçlarından Kullanıcı tamamen sorumludur. Alo Tutanak, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, kullanıcı erişim bilgilerinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde Alo Tutanak’ı derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.
e) Kullanıcı, Uygulama dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Alo Tutanak, Kullanıcı tarafından Alo Tutanak’a iletilen veya Uygulama üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.
f) Kullanıcı, kendine ait uygulamadan yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Alo Tutanak’a verdiği iletişim kanallarının yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim kanalları olduğunu ve bu iletişim kanallarını aktif olarak kullandığını taahhüt eder. Aksi halde, Kullanıcı iletişim kanallarının üyenin kendisine ait olmamasından veya İletişim Kanallarını aktif olarak kullanmamasından dolayı Alo Tutanak’ın uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır.
g) Alo Tutanak’ın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, Uygulama dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, Uygulamayı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile Alo Tutanak’ın Uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.

 1. h) Kullanıcı işbu uygulamanın Alo Tutanak’a ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. Yazılım ve kaynak kodları dahil olmak üzere, uygulamaya ilişkin ve uygulama içinde yer alan tüm  materyallerin Fikri ve Sınai haklar ile ilgili yasal mevzuat gereğince korunmaktadır.  Kullanıcı, Alo Tutanak ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Uygulama dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
  ı) Uygulamada ve Uygulama üzerinden link verilen internet sitelerinde, Kullanıcı de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı Alo Tutanak’ın sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Alo Tutanak, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
  j) Kullanıcı ve Alo Tutanak, birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme’nin Taraflarca onaylanması ve uygulanması, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi– işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.
  k) Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında üçüncü kişilere göndereceği referans mesajlarının hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, göndereceği elektronik postalar ile üçüncü kişilerce istenmeyen elektronik posta iletişimi olarak nitelendirilebilecek yoğunlukta bir iletişimde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı bütün iletişimin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak Alo Tutanak’a bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talebin Alo Tutanak tarafından kendisine ihbar edilebileceğini, Alo Tutanak’ın savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği kendisine savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal sağlayacağını, bahsi geçen dava ve talep sonucunda Alo tutanak’ın herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın  Alo tutanak tarafından, tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının iş bu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle Alo Tutanak iş bu Sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, üyeliği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.l) Kullanıcı, Alo Tutanak’ın kendisi ile elektronik haberleşme araçları ile iletişim kurmasını, kampanya ve promosyon gibi bilgilendirmeleri yapmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  m) Kullanıcı, ilgili formları doldurduktan sonra “Kullanıcı Sözleşmesi ‘ni okudum, müzakere ettim ve sözleşme şartlarını kabul ediyorum” maddesini onayladıktan sonra iş bu Sözleşme kapsamında Kullanıcı olma ehliyetine sahip olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi halde, bu hususun Alo Tutanak tarafından tespit edilmesi durumunda Kullanıcının sözleşmesi derhal feshedilir.

5.2 Alo Tutanak’ın Hak ve Yükümlülükleri
         a) Alo Tutanak, Uygulama’da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcının sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Alo Tutanak, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Alo Tutanak tarafından Kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan Alo Tutanak sorumlu olmayacak ve Kullanıcının Uygulamayı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.
b) Alo Tutanak, Uygulama’da yer alan Kullanıcı bilgilerini Hizmetler dışında da Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
c) Alo Tutanak, işbu Uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, Uygulamayı kullanma koşulları ile Uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, Uygulamanın kullanımı ya da Uygulamaya giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, Alo Tutanak tarafından belirlenen mecra üzerinden Kullanıcılara duyurulur. (versiyon değişiklikleri, mağazalardaki bilgilendirme ile sağlanacaktır)
d) Alo Tutanak, Uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Alo Tutanak özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, Alo Tutanak’tan kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

 1. e) Alo Tutanak, gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.MADDE 6 – HİZMETLER

  TÜMÜ

ALO TUTANAK

KUSUR TESPİTİNİ YAPMA VE İTİRAZ SÜRESİNİ YÖNETME

HASAR BEDELİ VE FARKI

PRİM FARKI

ARAÇ MAHRUMİYET BEDELİ

HUKUKSAL KORUMA

PERT TOTAL BEDELİ

DEĞER KAYBI

DEĞER KAYBI FARKI

KAZANÇ KAYBI

YERİNDE TAZMİN

NOTER ÜCRETİ TALEB

DESTEKTEN YOKSUN KALMA

İŞ GÖRMEZLİK TAZMİNATI

İKAME ARAÇ BEDELİ

5684 EKSPER ATAMA YÖNETMELİĞİ GEREĞİ YAPILAN TÜM İŞ VE İŞLEMLER

ALACAĞIN TESPİTİ VE TAHSİLİNE İLİŞKİN SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER NEZDİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN TAKİPLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE İCRA VE DOSYA İŞLEMLERİNİ YAPMAYA
KULLANICI, UYGULAMA ÜZERİNDEN TUTANAK OLUŞTURDUKTAN SONRAKİ İŞ VE İŞLEMLERİN ALOTUTANAK TARAFINDAN YAPILMASINI KABUL ETMESE DAHİ  ALO TUTANAK SADECE OLUŞTURULAN TUTANK BEDELİ İLE SINIRLI KALMAK KAYDIYLA  TUTANAK BEDELİNİ  ÜCRETLER KISMINDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ KİŞİ VE KURUMLARDAN TAHSİL EDEBİLİR.

TALEBİM ÜZERİNE DÜZENLENEN BU TUTANAĞIN ÜCRETİNİN TRAFİK SİGORTAMDAN TAHSİS EDİLMESİNE MUVAFFAKAT VERİYORUM.

MADDE 7 – SÖZLEŞME BEDELLERİ

7.1 Alo Tutanak  iş bu sözleşme ile yaptığı bütün masraf ve giderleri  ferileri ile birlikte kullanıcının kendisinden,kasko poliçesi ve ya sigorta poliçesinden  direk olarak talep edebilir. Talep edilecek merci ve mercileri Alo tutanak bizzat seçme hakkına sahiptir. (ekspertiz ücreti, kusur belirleme ücreti, avukatlık masrafları ve diğer doğmuş ve doğabilecek masraflar)

7.2 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 22/17. maddesi ‘’Maddî hasarla sonuçlanan trafik kazaları için yetkili sigorta eksperleri tarafından düzenlenmiş, örneği İçişleri Bakanlığınca tespit olunacak rapor, sigorta tazminatının ödenmesinde Karayolları Trafik Kanununun 99 uncu maddesindeki kaza ve zarara ilişkin tespit tutanağı hükmündedir. Eksperler tarafından düzenlenen raporlar delil niteliğindedir’’ hükmünü amirdir.Bu hüküm çerçevesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni muhatap 2 Ağustos 2012 tarih ve 12756 sayılı Hazine Müsteşarlığı yazısı ile İçişleri Bakanlığı’nın uygun gördüğü rapor formatı, tüm sigorta eksperlerine duyurulmak üzere iletilmiş, Alo Tutanak ile düzenlenen dijital Tutanak, bu formata birebir uygun şekilde dizayn edilmiştir.
Bu tutanak ücreti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, Sigorta Eksperleri Ekspertiz Ücret Tarifesi Başlığı altında ‘’Kaza Tespit Tutanağı Tanzim Ücreti’’ adıyla yıllık olarak belirlenen tarife üzerinden ücretlendirilerek, Türk Ticaret Kanununun madde 1426- Sigortacı, sigorta ettiren, sigortalı ve lehtar tarafından, rizikonun, tazminatın veya bedel ödeme borcunun kapsamının belirlenmesi amacıyla yapılan makul giderleri, bunlar faydasız kalmış olsalar bile, ödemek zorundadır.
Gereğince Sigorta şirketleri tarafından ödenmek zorundadır.

 

MADDE 8 – GİZLİLİK

Alo Tutanak, Kullanıcılarla ilgili bilgileri işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında işbu Sözleşme’nin EK-1 bölümünde yer alan ve Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Sözleşmesi” kapsamında kullanabilir. Alo Tutanak, Kullanıcılara ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında ancak “Gizlilik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

MADDE 9 – UYGULANACAK HUKUK  VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

MADDE 10 – FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Uygulama’nın (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, Alo Tutanak markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları Alo Tutanak’a aittir ve/veya Alo Tutanak tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan Alo Tutanak’a ait tüm bu  unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler Alo Tutanak’ın uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Alo Tutanak’tan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Alo Tutanak’a ait tüm bu haklar, Türkiye ve tüm Dünyadaki Kullanıcılar için geçerlidir.

MADDE 11 – SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Alo Tutanak, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni veya herhangi bir hükmünü ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama’da ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi sadece Alo Tutanağın tek taraflı beyanı ile değiştirilebilir. Kullanıcının tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

MADDE 12 – MÜCBİR SEBEPLER

12.1 Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, Alo Tutanak’ın gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Uygulama, Portal ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Alo Tutanak’ın makul kontrolü haricinde gelişen ve Alo Tutanak’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

12.2 Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.

MADDE 13 – KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Kullanıcı, işbu Sözleşme’ den doğabilecek ihtilaflarda Alo Tutanak’ın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, fotoğraf, video, ses kaydı vb. Uygulama üzerinde üretilen veri ve kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK uyarınca madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 14 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Uygulamaya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

MADDE 15 – TEBLİGAT ADRESLERİ

15.1 Kullanıcıların, Alo Tutanak’a bildirdiği cep telefonu numarası, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği iletişim bilgisi olarak kabul edilir.

15.2
İşbu Sözleşmeye uygun olarak verilmesi gerekli veya verilmesine izin verilen her türlü bildirim, talep, istek ve diğer bildirimler yazılı şekilde Türkçe olarak hazırlanır, iadeli taahhütlü posta ya da noter vasıtası ile karşı Tarafa teslim edilir. Bildirimler, Sözleşme’nin ilk sayfasında belirtilen Taraflara ait adreslere yapılır. Bu adreslerdeki değişiklikler diğer taraf yazılı olarak bildirilir. Söz konusu adresler, Tarafların kanuni ikametgâhları olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar muhatabına ulaşmış kabul edilir.

 

MADDE 16 – YÜRÜRLÜK

16.1 Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

16.2 İşbu Sözleşme, Kullanıcının, üyelik talebine, sms yolu ile onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, ekleri ile birlikte uygulanacaktır. Ekler ile işbu Sözleşme hükümleri arasında çelişki olması halinde iş bu Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

16.3 İşbu Sözleşme 15 (onbeş) madde ve 1 (bir) adet Ek sözleşmeden oluşmakta olup, Kullanıcının sitede yer alan Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylaması neticesi, tarafların serbest iradeleri ile kurulmuştur. Ek sözleşmeler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

MADDE 17 – KULLANICI İZİNLERİ

Uygulamanın özelliklerinin cihaz ile uyumlu çalışabilmesi için Kullanıcı tarafından onaylanması gereken ve onaylanmadan alınmış izinlerdir.

17.1 Kamera izni:
Bu izin kullanıcının cihazından bulunan ön/arka kameranın Uygulama tarafından yönlendirilerek kullanımını içerir. Kullanım esnasında, uygulama yönlendirmesiyle kullanıcı kararları doğrultusunda işlemler yapılır. İşlem sonucunda oluşturulan belgeler, yine kullanıcı onayı ile merkezi sunucuya aktarılır.

17.2 İnternet Erişim İzni:
Bu izin, uygulamanın çalışması esnasında kurumun merkezi sunucusu üzerinde bulunan servislere erişimi için kullanılır. Bu erişim esnasında kullanılacak olan internet bağlantısı, kullanıcı sorumluluğundadır.

17.3 Depolama İzni:

Bu izin cihazın belleğinde uygulama içinde kullanılan icon ve uygulamaya ait verilerin saklanmasına olanak verir. Ayrıca uygulamanın gerektirdiği bütün bilgi ve belgeleri saklayabilir.

17.4 Konum Erişim İzni:
Bu izin ile kaza yerinin belirlenebilmesi için kullanıcı, bulunduğu yerin konumuna ulaşmamıza izin vermiş sayılır. Konum erişimini manuel olarak Kullanıcı açabileceği gibi, uygulama otomatik olarak konum erişimi sağlayabilir, Kullanıcı buna da izin vermiş sayılır.

17.5 Ses Erişimi:
Bu izin ile kullanıcı, uygulama içerisinden Alo Tutanak’ı arayarak sesli kayıt yapmamıza izin vermiş sayılacaktır.

17.6 Yaş Sınırı:
Kullanıcı Uygulamayı kullanabilmek için reşit olmak zorundadır. Ancak, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtildiği üzere M, A1, B1 Sınıfı sürücü belgesi sahipleri 16 yaşında sürücü belgesi almaya hak kazandıkları için, bu sınıf belge sahiplerinde yaş sınırı 16’dır.

EK – GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 1. Alo Tutanak, kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve bu hususta gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Kullanıcılar da Uygulamayı kullanarak işbu gizlilik sözleşmesi hükümlerine uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 2. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, Uygulamanın tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.
 3. Kullanıcıların bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi Alo Tutanak’ın birinci önceliğidir. Bu nedenle Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler sözleşmede belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Alo Tutanak’ın, Kullanıcı tarafından Uygulamaya kayıt formunda belirtilen mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Alo Tutanak’ın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
 4. Alo Tutanak, Uygulama kapsamında Kullanıcı tarafından paylaşılmış olan bilgilere erişebilir. Alo Tutanak, bu bilgileri Uygulamanın kullanımına yönelik olarak yalnızca iştirakçileri ile paylaşacağını taahhüt eder. Kullanıcı da bu bilgilerin Uygulamanın amacına yönelik olarak kendisi ile iletişime geçilmek için kullanılacağını kabul eder. Alo Tutanak, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.
 5. Uygulama kapsamında elde edilen bilgiler Alo Tutanak ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından Kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, izinli pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.
 6. Alo Tutanak, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;
 • Hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
 • Alo Tutanak’ın, Kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
 • Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri,
 • Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.
 1. Alo Tutanak, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt etmektedir.
 2. Alo Tutanak tarafından Uygulamalar içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren Kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, Alo Tutanak ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilecektir.
 3. Alo Tutanak, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü zamanda Uygulamada yayınlamak şartıyla değiştirebilir. Alo Tutanak’ın değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri Uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilir.
 4. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, 10 (on) maddeden ibaret olup Mobil Uygulama Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

 

 

 

 

 

 

Toplanan veriler ile ilgili detaylara Çerez Politikası & Yasal & KVKK sayfasından ulaşabilirsiniz. DETAYI BİLGİ